Các câu lệnh truy vấn vấn (Query) Các câu lệnh trèn dữ liệu (Insert) Squốc lộ Functions Squốc lộ Join Câu tầm nã vấn nhỏ (Subquery)
*

Tài liệu này sử dụng đại lý dữ liệu LearningSQL (phiên bản SQLServer). quý khách hàng bắt buộc chế tạo đại lý tài liệu đó để tiện mang lại Việc học (Bạn chỉ mất không thật 5 phút để triển khai Việc này).

Bạn đang xem: Cài đặt sql server express 2012 trên windows

Script tạo ra cơ sở dữ liệu và cấu trúc của cơ sở tài liệu này bạn cũng có thể xem tại:
Câu lệnh Select là 1 trong câu lệnh cơ phiên bản tốt nhất vào Squốc lộ, mục đích là tróc nã vấn tài liệu trong các bảng (Table).
*

-- Truy vấn dữ liệu ở bảng Product_Type-- Truy vấn toàn cục các cột.Select * From Product_Type;-- Câu lệnh truy tìm vấn bên trên cùng câu lệnh bên dưới đây là tương tự nhau.-- Pty là alias (tên túng bấn danh đặt mang lại bảng Product_Type).Select Pty.* From Product_Type Pty;-- Truy vấn một vài cột-- cũng có thể liệt kê ra.Select Pty.Product_Type_Cd ,Pty.NameFrom Product_Type Pty;

*

-- Truy vấn 4 cột ở bảng Employee (Bảng nhân viên).-- Sử dụng Emp là Alias (Tên bí danh) đến bảng Employee.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee Emp;
*

-- Hàm Convert(Varchar, ) gửi một trong những thành chữ (Varchar) (Hàm của SQLServer)-- Sử dụng toán thù tử + nhằm nối nhị chuỗi (cũng có thể không được cung ứng do DB khác)-- Chúng ta gồm một cột new sử dụng "as" để tư tưởng tên cột cho cột new này.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_Id ,"EMP" + Convert(Varchar,Emp.Emp_Id) As Emp_No2 -- Cột mớiFrom Employee Emp;-- Có thể không phải thực hiện "as" vào có mang Alias mang lại cột.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_Id ,"EMP" + Convert(varchar,Emp.Emp_Id ) Emp_No2 -- Cột mớiFrom Employee Emp;
Câu lệnh distinct được thực hiện với Select, dùng để select những tài liệu, bỏ qua các dữ liệu trùng nhau. Cú pháp là:
-- Truy vấn sản phẩm (Sản phđộ ẩm hình thức dịch vụ của Ngân hàng)-- Cột model, thương hiệu với phong cách thành phầm.Select Pro.Product_Cd ,Pro.Name ,Pro.Product_Type_CdFrom Product Pro;-- Truy vấn các kiểu sản phẩm (Product_Type_Cd) trong bảng Product.-- Dữ liệu là những, dẫu vậy trùng nhau.Select Pro.Product_Type_Cd from Product Pro;-- Cần sử dụng Distinct để đào thải bài toán giống nhau.Select Distinct Pro.Product_Type_Cd from Product Pro;
Where là câu lệnh nhằm mục tiêu số lượng giới hạn phạm vi tìm kiếm kiếm. Chẳng hạn bạn muốn tìm tìm đa số sản phẩm dịch vụ gồm hình dạng "Cho vay cá thể với khiếp doanh".

Xem thêm: Cập Nhật Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Bộ Luật Lao Động Năm

Product_Type_Cd = 'LOAN'.quý khách đề nghị truy tìm vấn trong bảng PRODUCT, tại các địa chỉ bao gồm Product_Type_Cd= 'LOAN'.
-- Truy vấn bảng Product tìm những thành phầm hình thức có kiểu:-- "Cho vay mượn cá thể với kinh doanh".-- Ứng với cột Product_Type_Cd = "LOAN".Select * From Product Pro Where Pro.Product_Type_Cd = "LOAN";
Chẳng hạn bạn có nhu cầu tìm list những nhân viên có tên bắt đầu vì chưng chữ 'S' cùng nằm trong phòng quản lý điều hành (Operations).
-- Câu lệnh tìm kiếm các Nhân viên mang tên bước đầu vị chữ S.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere Emp.First_Name Like "S%";-- Câu lệnh tìm tìm các nhân viên mang tên bước đầu vày chữ S-- cùng nằm trong chống điều hành và quản lý (Operations) Dept_Id = 1.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere Emp.First_Name Like "S%"And Emp.Dept_Id = 1;
-- Tìm tìm các nhân viên cấp dưới có tên ban đầu vì chữ S hoặc Phường.-- và trong chống điều hành và quản lý (Operations). (Dept_Id = 1)Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere (Emp.First_Name Like "S%" Or Emp.First_Name Like "P%")And Emp.Dept_Id = 1;