Photoshop là một phần mềm vẫn quá quen thuộc thuộc đối với các bằng hữu làm thiết bị hoạ, lập trình sẵn hay các bạn có tính hiếu kỳ thích vọc móc, chỉnh sửa hình ảnh đúng không