đối với Quest Path (chuỗi nhiệm vụ) của rất nhiều năm trước, Quest Path năm nay của Dota 2 được Valve đưa vào thêm nguyên tố “đồng đội”, yêu thương cầu các bạn phải kết hợp cùng “team” nhằm hoàn thành. Dưới đây là nội dung ví dụ và cách thực hiện nhiệm vụ của từng Quest Path.

Bạn đang xem: Giải thích và hướng dẫn về quest


J.jpg" alt="*">