Bảng cân đối kế toán là một trong trong những report tài thiết yếu đặc biệt quan trọng của doanh nghiệp, cho thấy tình trạng tài bao gồm của bạn trên một thời điểm thời điểm đầu kỳ hoặc vào cuối kỳ.

Bạn đang xem: Hướng dẫn chi tiết cách lập bảng cân đối kế toán

Bài viết tiếp sau đây, lực lượng giáo viên tại lớp học tập kế toán thực tế trên Kế tân oán Lê ánh vẫn lý giải cụ thể chúng ta phương pháp lập bảng bằng vận kế tân oán theo thông tứ 200.

1. Cnạp năng lượng cứ đọng lập bảng phẳng phiu kế toán

- Số liệu bên trên sổ kế toán thù tổng đúng theo.

- Số liệu tren sổ, thẻ kế tân oán cụ thể hoặc Bảng tổng hòa hợp chi tiết.

- Số liệu cuối năm trên Bảng bằng vận kế toán thù năm kia (để trình bày cột đầu năm).

*

2. Cách lập bảng bằng phẳng kế toán

- Cột "Số đầu năm": Lấy số liệu cột "Số cuối kỳ" của bảng CĐKT ngày 31/12 năm kia.

- Cột “Số cuối kỳ”: Lấy “Số dư cuối kỳ” của các thông tin tài khoản tương quan nằm trong bảng bằng vận gây ra trong năm này.

Chú ý: Tổng Tài sản = Tổng Nguồn vốn

A. Tài sản

Tên chỉ tiêu

Mã số

Công thức

Số dư thời điểm cuối kỳ tài khoản

 

Dư Nợ

Dư Có

 

A. Tài sản ngắn thêm hạn

100

 

 

 

 

I. Tiền và những khoản tương tự tiền

110

110=111+112

 

 

 

1. Tiền

111

 

111,112, 113

 

 

2. Các khoản tương tự tiền

112

 

1281,1288

(những khoản đầu tư chi tiêu dưới 3 tháng)

 

 

II. Đầu tứ tài thiết yếu nlắp hạn

120

120=121+122+123

 

 

 

1. Chứng khoán kinh doanh

121

 

121

 

 

2. Dự phòng Giảm ngay bệnh khoán thù tởm doanh

122

 

 

2291

 

3. Đầu tứ mang đến ngày sở hữu đáo hạn

123

 

1281,1282,1288 (các khoản bao gồm kỳ hạn dưới 12 mon cùng không phải tương đương tiền)

 

 

III. Các khoản nên thu ngắn thêm hạn

130

130=131+132+133+

134+135+136+137

 

 

 

1. Phải thu ngắn hạn của KH

131

 

131 (kỳ hạn thu chi phí dưới 12 tháng)

 

 

2. Trả trước cho tất cả những người bán

132

 

331 (số đang trả trước dưới 12 tháng

 

 

3. Phải thu nội cỗ ngắn thêm hạn

133

 

1362,1363,1368 (kỳ hạn thu tiền dưới 12 tháng)

 

 

4. Phải thu theo tiến trình planer HĐXD

134

 

337

 

 

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

135

 

1283

 

 

6. Các khoản bắt buộc thu khác

136

 

1385, 1388, 334, 338, 141, 244, 1381

 

 

7. Dự phòng buộc phải thu thời gian ngắn cạnh tranh đòi

137

 

 

2293 (ghi âm)

 

IV. Hàng tồn kho

140

140=141+142

 

 

 

1. Hàng tồn kho

141

 

151,152,153…

 

 

2. Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tòn kho

142

 

 

2294 (ghi âm)

 

V. Tài sản thời gian ngắn khác

150

150=151+152+

153+154+155

 

 

 

1. giá thành trả trước nthêm hạn

151

 

2421

 

 

2. Thuế giá trị tăng thêm được khấu trừ

152

 

133

 

 

3. Thuế cùng các khoản đề nghị thu của nhà nước

153

 

333

 

 

4. trao đổi mua bán lại trái khoán Chính phủ

154

 

171

 

 

5. Tài sản thời gian ngắn khác

155

 

2288

 

 

B. Tài sản dài hạn

200

 

 

 

 

I. Các khoản đề xuất thu lâu năm hạn

210

210=211+212+

213+214+215

+216+219

 

 

 

1. Phải thu lâu năm khác

211

 

131

 

 

2. Trả trước cho người chào bán dài hạn

212

 

331

 

 

3. Vốn sale sống đơn vị trực thuộc

213

 

1361

 

 

4. Phải thu nội bộ dài hạn

214

 

1362,1363,1368

 

 

5. Phải thu về giải ngân cho vay nđính hạn

215

 

1283

 

 

6. Phải thu lâu năm khác

216

 

1385,1388,334, 338,141,244,

1381

 

 

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó khăn đòi

219

 

 

2293 (ghi âm)

 

II. Tài sản cụ định

220

 

 

 

 

1. Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

221

221=222+223

 

 

 

- Nguyên ổn giá

222

 

211

 

 

- Giá trị hao mòn

223

 

 

2141 (ghi âm)

 

2. Tài sản cố định thuê tài chính

224

224=225+226

 

 

 

- Nguim giá

225

 

212

 

 

- Giá trị hao mòn

226

 

 

2142

 

3. Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

227

227=228+229

 

 

 

- Nguyên giá

228

 

213

 

 

- Giá trị hao mòn

229

 

 

2143

 

III. Bất cồn sản đầu tư

230

230=231+232

 

 

 

- Nguyên ổn giá

231

 

217

 

 

- Giá trị hao mòn

232

 

 

2147

 

IV. Tài sản dở dang lâu năm hạn

240

240=241+242

 

 

 

1. Ngân sách chi tiêu tiếp tế, marketing dơ dang lâu năm hạn

241

 

154

2294

 

2. Ngân sách xây dừng cơ bản dnghỉ ngơi dang

242

 

241

 

 

V. Đầu tư tài chính nhiều năm hạn

250

250=251+252+

253+254+255

 

 

 

1. Đầu bốn vào công ty con

251

 

221

 

 

2. Đầu tự vào chủ thể liên kết kinh doanh, liên kết

252

 

222

 

 

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác

253

 

2281

 

 

4. Dự chống chi tiêu tài thiết yếu nhiều năm hạn

254

 

 

2292

 

5.

Xem thêm: Cách Tải Và Cài Đặt Đột Kích (Crossfire) Vtc Online, Tải Game Crossfire

Đầu tứ sở hữu cho ngày đáo hạn

255

 

1281,1282,1288 (Kỳ hạn còn sót lại trên 12 mon, không phía trong bắt buộc đuc rút cho vay lâu năm hạn)

 

 

VI. Tài sản dài hạn khác

260

260=261+262+

263+268

 

 

 

1. Ngân sách chi tiêu trả trước dài hạn

261

 

2422

 

 

2. Tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại

262

 

243

 

 

3. Thiết bị, trang bị bốn, prúc tùng thay thế dài hạn

263

 

1534

2294

 

4. Tài sản lâu dài khác

268

 

2288

 

 

TỔNG TÀI SẢN

270

270=100+2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

B. Nguồn vốn

Tên chỉ tiêu

Mã số

Công thức

Số dư thời điểm cuối kỳ tài khoản

Dư Nợ

Dư Có

   

 

 

I. Nợ ngắn hạn

310

 

 

 

1. Phải trả bạn cung cấp ngắn hạn

311

 

 

331 (kỳ hạn dưới 12 tháng)

2. Người sở hữu đưa trước nđính thêm hạn

312

 

 

131

3. Thuế với các khoản phải nộp đơn vị nước

313

 

 

333

4. Phải trả người lao động

314

 

 

334

5. giá cả buộc phải trả nlắp hạn

315

 

 

335 (chi phí yêu cầu trả bên dưới 12 tháng)

6. Phải trả nội bộ nđính hạn

316

 

 

3362,3363,3368

7. Phải trả theo quy trình tiến độ chiến lược vừa lòng đồng xây dựng

317

 

 

337

8. Doanh thu không triển khai nthêm hạn

318

 

 

3387 (phần công ty bắt buộc tiến hành trong khoảng 12 tháng)

9. Phải trả ngắn hạn khác

319

 

 

338,138,344

10. Vay với nợ thuê tài chủ yếu nđính hạn

320

 

 

341,34311 (phần cho hạn thanh khô tân oán trong 12 tháng)

11. Dự chống yêu cầu trả nthêm hạn

321

 

 

352

12. Quỹ khen thưởng trọn, phúc lợi

322

 

 

353

13. Quỹ ổn định giá

323

 

 

357

14. trao đổi giao thương mua bán lại trái khoán chủ yếu phủ

324

 

 

171

II. Nợ nhiều năm hạn

330

 

 

 

1. Phải trả fan phân phối nhiều năm hạn

331

 

 

331 (kỳ hạn trên 12 tháng)

2. Người sở hữu đưa tiền trước nhiều năm hạn

332

 

 

131 (bên trên 12 tháng)

3. Chi tiêu buộc phải trả lâu năm hạn

333

 

 

335

4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

334

 

 

3361

5. Phải trả nội cỗ dài hạn

335

 

 

3362, 3363, 3368

6. Doanh thu chưa thực hiện nhiều năm hạn

336

 

 

3387 (nghĩa vụ công ty lớn đề nghị thực hiện trên 12 tháng)

7. Phải trả dài hạn khác

337

 

 

338,344 (cụ thể các khoản kỳ hạn trên 12 tháng)

8. Vay cùng nợ mướn tài chính lâu năm hạn

338

 

34312 (âm)

341 (kỳ hạn bên trên 12 tháng) ,34311, 34313

9. Trái phiếu gửi đổi

339

 

 

3432

10. Cổ phiếu ưu đãi

340

 

 

41112

11. Thuế các khoản thu nhập hoãn lại bắt buộc trả

 

 

 

347

12. Dự chống nên trả nhiều năm hạn

342

 

 

352

13. Quỹ cải tiến và phát triển khoa học và công nghệ

343

 

 

356

E. Vốn công ty sở hữu

400

 

 

 

I. Vốn công ty snghỉ ngơi hữu

410

 

 

 

1. Vốn góp của chủ ssinh hoạt hữu

411

 

 

4111

Đối cùng với công ty cổ phần, Mã số 411 = Mã số 411a + Mã số 411b

- Cổ phiếu thêm có quyền biểu quyết

411a

 

 

41111

- Cổ phiếu ưu đãi

411b

 

 

41112

2. Thặng dữ vốn góp cổ phần

412

 

4112 (thu thanh giả dụ TK 4112 dư nợ)

4112

3. Quyền lựa chọn thay đổi trái phiếu

413

 

 

4113

4. Vống khác của công ty ssống hữu

414

 

 

4118

5. Cổ phiếu quỹ

415

 

419 (ghi âm)

 

6. Chênh lệch Review lại tải sản

416

 

412 (thu thanh nếu như TK 412 dư nợ)

412

7. Chênh lệch tủ giá hối hận đoái

417

 

413 (thu thanh nếu như TK 413 dư nợ)

413

8. Quỹ đầu tư phân phát triển

418

 

 

414

9. Quỹ cung ứng thu xếp doanh nghiệp

419

 

 

417

10. Quỹ không giống nằm trong vốn chủ slàm việc hữu

420

 

 

418

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

421

421=421a+421b

 

 

- Lợi nhuận chưa phân phối hận kỳ này

421a

 

4212 (ghi âm nếu như TK 413 dư nợ)

4212

- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước

421b

 

4211 (ghi âm nếu TK 413 dư nợ)

4211

12. Nguồn vốn đầu tư chi tiêu xây dừng cơ bản

422

 

 

441

13. Nguồn ngân sách đầu tư và quỹ khác

430

 

 

 

- Nguồn khiếp phí

431

 

161

461

Trường thích hợp số dư Nợ TK 161 lớn hơn số dư Có TK 461 thì tiêu chí này được ghi bằng số âm ()

- Nguồn kinh phí đầu tư đã tạo nên TSCD

432

 

 

466

TỔNG NGUỒN VỐN

440

440=300+400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo và huấn luyện các khóa huấn luyện và đào tạo kế toán thù thực hành cùng làm các dịch vụ kế toán thù thuế trọn gói rất tốt thị trường

 (Được đào tạo cùng triển khai vì 100% các kế toán trưởng từ 13 năm mang lại 20 năm gớm nghiệm)