Kết nối sql server với java (Connect to Microsoft SQL Server via JDBC) sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để có được trình điều khiển JDBC (JDBC Driver) và viết mã (code) cho việc kết nối đến cơ sở dữ liệu được cài đặt trên Microsoft SQL Server từ ứng dụng Java.

Nội dung bài học bao gồm tải JDBC Driver, chuỗi kết nối cho Microsoft SQL Server (sql server jdbc connection string), thiết lập kết nối (establish connection) và chương trình mẫu.

Kết nối sql server với java –Download Microsoft JDBC driver

Tải JDBC Driver và thêm sqljdbc42.jar vào Java project sử dụng NetBeans theo các bước sau

Chuột phải Libraries -> Chọn Add JAR/Folder…


Bạn đang xem: Kết nối java với sql server

*

*

Kết nối sql server với java –SQL Server JDBCconnection string

Là chuỗi được sử dụng để kết nối đến SQL Server. Mỗi một hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ có một chuỗi kết nối khác nhau. Sau đây là chuỗi kết nối JDBC dành cho Microsoft SQL Server

jdbc:sqlserver://<:portNumber>><;property=value<;property=value>>Trong đó

serverName là tên máy chủ hoặc địa chỉ IP của máy đang cài đặt Microsoft SQL ServerinstanceName tên của một thể hiện để kết nối đến serverName. Nếu tham số này không được chỉ định thìdefault instance sẽ được sử dụng
*

*

property=value chỉ định tên cơ sở dữ liệu, tên và mật khẩu đăng nhập vào SQL Server

databaseName=EMPDB; user=sa; password=sa

Kết nối sql server với java – Thiết lập kết nối (establish connection)

Để tạo một kết nối, gọi phương thứcgetConnection() của lớp DriverManager. Sau đây là đoạn code được sử dụng để kết nối đến localhost sử dụng user là sa, mật khẩu là sa và kết nối vào cơ sở dữ liệu tên EMPDB

String dbURL = "jdbc:sqlserver://localhost;databaseName=EMPDB;user=sa;password=sa";Connection conn = DriverManager.getConnection(dbURL);if (conn != null) { System.out.println("Connected");}Để đoạn code trên được thực thi thành công, chúng ta phải thực hiện 2 việc

Việc thứ nhất: Thiết lập SQL Server cho phép đăng nhập sử dụng tài khoản của SQL Server

Chuột phải SQL Server -> Chọn Properties

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Mạng 3G/4G Viettel Đơn Giản Nhất, Hướng Dẫn Sử Dụng 3G Viettel Tiết Kệm

*

Kết nối sql server với java – Chương trình mẫu (Example program)

package jdbc;import java.sql.Connection;import java.sql.DatabaseMetaData;import java.sql.DriverManager;import java.sql.SQLException;import java.util.logging.Level;import java.util.logging.Logger;/** * *
author gameviethot.com */public class ConnectionTest { public static void main(String<> args) { try { String dbURL = "jdbc:sqlserver://localhost;databaseName=EMPDB;user=sa;password=sa"; Connection conn = DriverManager.getConnection(dbURL); if (conn != null) { System.out.println("Connected"); DatabaseMetaData dm = (DatabaseMetaData) conn.getMetaData(); System.out.println("Driver name: " + dm.getDriverName()); System.out.println("Driver version: " + dm.getDriverVersion()); System.out.println("Product name: " + dm.getDatabaseProductName()); System.out.println("Product version: " + dm.getDatabaseProductVersion()); } } catch (SQLException ex) { System.err.println("Cannot connect database, " + ex); } }}Khi chạy chương trình trên, chúng ta sẽ nhận được kết quả sau


Kết nối sql server với Java – Tổng kết

Download Microsoft JDBC driverSQL Server JDBC connection stringEstablish connectionExample program

Đăng ký nhận TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN từ ADMIN

Họ và tên (Bắt buộc nhập)

Email (Bắt buộc nhập)

Số điện thoại (Bắt buộc nhập)

Bạn cần hỗ trợ về (Bắt buộc chọn) ---Source code các bài labEbookVề các khóa họcTư vấn về Chuyên môn, hướng nghiệp, việc làm


Đăng ký nhận TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN từ ADMIN

Họ và tên (Bắt buộc nhập)

Email (Bắt buộc nhập)

Số điện thoại (Bắt buộc nhập)

Bạn cần hỗ trợ về (Bắt buộc chọn) ---Source code các bài labEbookVề các khóa họcTư vấn về Chuyên môn, hướng nghiệp, việc làm