Giới thiệu #

Trước khi phía dẫn chi tiết cách thiết đặt FusionPBX trên Debian 8 thì họ tìm hiểu về FusionPBX trước đã:

FusionPBX là 1 dự án mối cung cấp mở cung ứng giao diện quản ngại trị tổng đài bao gồm thể tùy chỉnh một phương pháp linh hoạt. FusionPBX cung cấp cho tất cả những người dùng giao diện quản lý tất cả các tính năng cơ phiên bản trên tổng đài: gọi điện, cai quản cuộc gọi, thư thoại, nhạc chờ, IVR,… với hoàn toàn rất có thể mở rộng với tùy chỉnh.

Điểm sơ qua về cấu tạo FusionPBX #

Hỗ trợ OS: Centos, Debian, Ubuntu, WindowsPhần mượt tổng đài: FreeSWITCH cách xử trí cuộc gọiGiao diện fan dùng: FusionPBX hỗ trợ việc làm chủ đơn giản và hiệu quả

Các bước cài đặt #

Cài đặt các gói cần thiết và khởi cồn lại server:

apt-get update && apt-get upgradeapt-get install systemd wgetapt-get install systemd-sysvapt-get install ca-certificatesrebootBước 1: thiết đặt các gói dịch vụapt update && apt tăng cấp -y && apt -y remove apache2apt -y install git nano dbus sudo nginx curl lsb-release memcached sqlite3 postgresql-9.4 postgresql-client-9.4 haveged ghostscript libtiff5-dev libtiff-tools at tftpd ssl-cert fail2banBước 2: thiết lập PHPapt -y install apt-transport-https ca-certificateswget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpgecho "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/php.listapt update && apt -y install php7.1 php7.1-cli php7.1-common php7.1-curl php7.1-mcrypt php7.1-pgsql php7.1-sqlite3 php7.1-odbc php7.1-xml php7.1-imap php7.1-fpmBước 3: Disabled Selinux #Đầu tiên khám nghiệm xem selinux có enable xuất xắc không

sestatusNếu bao gồm trạng thái là enable thì gõ lệnh sau:

sed -i "s/(^SELINUX=).*/SELINUX=disabled/" /etc/selinux/configSau kia reboot server

Bước 4: Tắt Firewall với Iptables #

systemctl disable firewalldsystemctl disable iptablessystemctl stop firewalldsystemctl stop iptablesBước 5: thiết lập múi giờtimedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_MinhBước 6: thiết lập Freeswitchcurl https://files.freeswitch.org/repo/deb/debian/freeswitch_archive_g0.pub | apt-key địa chỉ -echo "deb http://files.freeswitch.org/repo/deb/freeswitch-1.6/ $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/freeswitch.listapt update && apt -y install freeswitch-all freeswitch-all-dbg freeswitch-sounds* freeswitch-music* gdbBước 7: thiết đặt Databases #Đảm bảo liên kết local không cần đảm bảo để giao hàng cho bài toán backup

nano +92 /etc/postgresql/9.4/main/pg_hba.confhost all all 127.0.0.1/32 trust

systemctl restart postgresqlKiểm tra Postgresql

cd /tmpsudo -u postgres psql -c "CREATE DATABASE fusionpbx;"sudo -u postgres psql -c "CREATE DATABASE freeswitch;"sudo -u postgres psql -c "CREATE ROLE fusionpbx WITH SUPERUSER LOGIN PASSWORD "gameviethot.com";"sudo -u postgres psql -c "GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE fusionpbx to lớn fusionpbx;"sudo -u postgres psql -c "GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE freeswitch lớn fusionpbx;"Bước 8: setup FusionPBX #mkdir -p /etc/fusionpbxmkdir -p /var/www/fusionpbxgit clone -b 4.4 https://github.com/fusionpbx/fusionpbx.git /var/www/fusionpbxCopy tệp tin config vào thư mục /etc/freeswitchmv /etc/freeswitch /etc/freeswitch.origmkdir /etc/freeswitchcp -R /var/www/fusionpbx/resources/templates/conf/* /etc/freeswitchCopy folder music đã cài đặt về vào đúng mặt đường dẫnmkdir -p /usr/share/freeswitch/sounds/music/defaultmv /usr/share/freeswitch/sounds/music/*000/ /usr/share/freeswitch/sounds/music/default/Bước 9: cấu hình PHP-fpm #sed "s#post_max_size = .*#post_max_size = 80M#g" -i /etc/php/7.1/fpm/php.inised "s#upload_max_filesize = .*#upload_max_filesize = 80M#g" -i /etc/php/7.1/fpm/php.iniRestart php-fpm

systemctl restart php7.1-fpmBước 10: cấu hình NGINX #mkdir -p /etc/nginx/sslcd /etc/nginx/sites-availablewget https://raw.githubusercontent.com/powerpbx/fusionpbx-install.sh/master/debian/resources/nginx/fusionpbxsed -i /etc/nginx/sites-available/fusionpbx -e "s#unix:.*;#unix:/var/run/php/php7.1-fpm.sock;#g"ln -s /etc/nginx/sites-available/fusionpbx /etc/nginx/sites-enabled/fusionpbxrm /etc/nginx/sites-enabled/default# links to self signed certificateln -s /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key /etc/ssl/private/nginx.keyln -s /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem /etc/ssl/certs/nginx.crtmkdir -p /var/www/letsencrypt/Restart NGINXsystemctl restart nginxBước 11: thông số kỹ thuật Systemd #systemctl stop freeswitchrm -r /run/freeswitchnano /etc/systemd/system/freeswitch.serviceCopy đoạn bên dưới bỏ vào

Description=freeswitchAfter=syslog.target network.target local-fs.target postgresql.serviceType=forkingRuntimeDirectory=freeswitchPIDFile=/run/freeswitch/freeswitch.pidEnvironment="DAEMON_OPTS=-ncwait -nonat"EnvironmentFile=-/etc/default/freeswitchExecStart=/usr/bin/freeswitch $DAEMON_OPTSTimeoutSec=45sRestart=alwaysUser=www-dataGroup=www-dataLimitCORE=infinityLimitNOFILE=100000LimitNPROC=60000LimitSTACK=250000LimitRTPRIO=infinityLimitRTTIME=infinityIOSchedulingClass=realtimeIOSchedulingPriority=2CPUSchedulingPriority=89UMask=0007; bình luận this out if using OpenVZCPUSchedulingPolicy=rrWantedBy=multi-user.targetTạo file environment

cat >> /etc/default/freeswitch cấp quyền đến user www-data

chown -R www-data. /etc/freeswitch /etc/fusionpbx /var/lib/freeswitch /var/log/freeswitch /usr/share/freeswitch /var/www/fusionpbx /var/run/freeswitchCấp quyền 755 (u=rwx,g=rx,o=’rx’)

find /etc/freeswitch -type d -exec chmod 755 ;find /etc/fusionpbx -type d -exec chmod 755 ;find /var/lib/freeswitch -type d -exec chmod 755 ;find /var/log/freeswitch -type d -exec chmod 755 ;find /usr/share/freeswitch -type d -exec chmod 755 ;find /var/www/html -type d -exec chmod 755 ;Cấp quyền 644 (u=rw,g=rw,o=r)

find /etc/freeswitch -type f -exec chmod 664 ;find /etc/fusionpbx -type f -exec chmod 664 ;find /var/lib/freeswitch -type f -exec chmod 664 ;find /var/log/freeswitch -type f -exec chmod 664 ;find /usr/share/freeswitch -type f -exec chmod 664 ;find /var/www/html -type f -exec chmod 664 ;Cấp quyền 755 (u=rwx,g=rx,o="rx")chmod -R 755 /var/www/fusionpbx/secureBước 13: Enable services #systemctl daemon-reloadsystemctl enable freeswitchsystemctl restart freeswitchBước 14: Mở web để thiết đặt FusionPBX #Mở trình chuyên chú web nhập ip của hệ thống vào

Sẽ hiện nay lênh phần cài đặt, trước tiên là ngôn ngữ

*

Chọn Next để tiếp tục

*

Chọn Next để tiếp tục

Tiếp tục tạo thành user đăng nhập

*

Cấu hình databases

Databases Username: fusionpbxDatabases Password: gameviethot.com

Password đã tạo ở cách 7