Bài viết tiếp sau đây hướng dẫn cụ thể cách gộp nhiều file Excel thành 1 tệp tin duy nhất.

Bạn đang xem: Ghép nhiều file excel thành 1

Ví dụ có 2 file tài liệu sau:

File 1 thương hiệu DS_1 có nội dung:

File 2 thương hiệu DS_2 gồm nội dung:

ao ước tổng hợp tài liệu từ 2 tệp tin trên thành 1 file dữ liệu duy nhất đặt tên Book1 (các bạn dạng ghi nằm cùng trên 1 Sheet) chúng ta làm như sau:

Bước 1: Tạo 1 tệp tin Excel bắt đầu tên là Book1 -> nhấn tổ hợp phím Alt + F11 -> cửa ngõ sổ mở ra -> lựa chọn thẻ Insert -> Module.

Bước 2: Copy cục bộ đoạn code sau vào Module 1.

Sub GopFileExcel() Dim FilesToOpen Dim x As Integer On Error GoTo ErrHandler Application.ScreenUpdating = False FilesToOpen = Application.GetOpenFilename _ (FileFilter:="Microsoft Excel Files (*.xlsx), *.xlsx", MultiSelect:=True, Title:="Files lớn Merge") If TypeName(FilesToOpen) = "Boolean" Then MsgBox "No Files were selected" GoTo ExitHandler end If x = 1 While x Bước 3: Save Module 1 đặt tên GopFileExcel (). Do Module có chứa Macro nên lúc lưu có lưu ý bạn kích lựa chọn OK nhé.

Bước 4: Tạo thêm một Module kích lựa chọn Insert -> Module.

Bước 5: Copy toàn thể đoạn code sau vào module 2 -> giữ giàng đặt thương hiệu GopCacSheet ().

Sub GopCacSheet()Dim Sh As WorksheetApplication.ScreenUpdating = False.CurrentRegion.Offset(1, 1).ClearContentsFor Each Sh In WorksheetsIf Sh.Name "Gop_File" ThenWith .End(xlUp).Offset(1) .CurrentRegion.Offset(1, 1).Copy Destination:=.Offset(0) end WithEnd IfNext ShApplication.ScreenUpdating = TrueColumns("E:E").Hidden = False: Randomize.Resize(, 6).Interior.ColorIndex = 34 + 9 * Rnd() 1End SubBước 6: Quay trở về File Excel vừa tạo nên -> Vào thẻ View -> View Marco.

Bước 7: Hộp thoại macro lộ diện -> chọn module 1 (tên GopFileExcel ()) -> Run.

Xem thêm: Hall Cấp 4 Đến Hall 12 - Hướng Dẫn Xây Nhà Clash Of Clans

Bước 8: hộp thoại Browse xuất hiện thêm chọn đường dẫn tới những file dữ liệu cần gộp (ở đây file DS_1 cùng DS_2) -> Open.

Sau khi chọn Open tài liệu từ 2 file tương ứng ghi vào sheet 2 và sheet 3 trong tệp tin Book1. Việc ở đầu cuối gộp những Sheet thành 1 Sheet duy nhất.

Bước 9: Vào thẻ View -> View Macro -> GopCacSheet () -> Run.

Tất cả dữ liệu ở cả hai Sheet gộp vào Sheet 1. Xem xét về số máy tự không đúng các bạn cần nhập lại và chỉnh sửa kích thước các cột. Sau thời điểm chỉnh sửa kết quả:

Chú ý:

- Sheet gộp sheet2, sheet 3 là sheet 1.

- Áp dụng với con số các file khác nhau lưu ý số tệp tin càng lớn tốc độ xử lý càng chậm.

- Trong quá trình gộp file dữ liệu tránh việc sử dụng bất cứ hàm dữ liệu nào sẽ gây nên lỗi (vì địa chỉ thay đổi). Buộc phải dùng tài liệu nhập 1-1 thuần.