*

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên năm 2020mới nhất dành cho các cá nhân là Đảng viên dự bị hoặc chính thức với mục đích kiểm điểm về bản thân vào cuối năm 2020.

Đang xem: Bản kiểm điểm đang viên cuối năm

Cùngtham khảo 2 mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên mới nhất năm nay như sau:

Mẫu bản tự kiểm điểm năm 2020 dành cho Đảng viên

Bản kiểm điểm Đảng 2020 chi tiết

ĐẢNG BỘ XÃ …….CHI BỘ TRƯỜNG ………***ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM…….., ngày…tháng…năm 2020

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNHọ và tên: …………. ……….. …………. Sinh ngày: ……….. ……………. ……….. …………Ngày vào Đảng: …………… ………….. Chính thức ngày ………….. ………….. ………..Chức vụ Đảng: ……….. ………… …………… ………….. ……………. …………….. ………….Chức vụ chính quyền(đoàn thể): ………….. …………….. ……………… ………… ………
Đơn vị công tác: ………… …………… ……………. ………………. …………….. ……………..Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: ……………….. ……………….. ……………….. …………..I. Ưu điểm, kết quả công tác1. Về tư tưởng chính trị– Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.- Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.- Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.
– Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:– Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.- Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao- Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.- Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao-Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.4. Về tổ chức kỷ luật:– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức. Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ……- Bản thân tôi luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra.- Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.- Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm.- Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền. Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.

Xem thêm:

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân– Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy kết quả chưa cao.- Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước.- Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc chưa đạt hiệu quả cao nhất. Đôi khi còn chưa linh hoạt, trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với học sinh- Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn chưa mạnh dạnđề xuất, tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công tác chuyên môn.- Đôi lúc chưa chủ động trong tổ chức thực hiện một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp- Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc cònnể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.III. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.- Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.- Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.Biện pháp khắc phục:- Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.- Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giaoIV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi họ tên)ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊNNhận xét, đánh giá của chi ủy:………… …………. ……………. ………….. ……………………….. …………. ……………. ………….. ……………………….. …………. ……………. ………….. ……………..Chi bộ phân loại chất lượng:………… …………. ……………. ………….. ……………………….. …………. ……………. ………….. ……………………….. …………. ……………. ………….. ……………………….., ngày…tháng…năm 2020T.M CHI ỦYBí thưĐảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:………… …………. ……………. ………….. ……………..………………, ngày…tháng…năm 2020 T.M ĐẢNG ỦY

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên 2020 ngắn gọn

ĐẢNG BỘ xã AChi bộ 5ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM………………, ngày … tháng … năm 2020

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNHọ và tên: ……… ……… Ngày sinh: ……… ………Chức vụ Đảng: Đảng viênChức vụ chính quyền: ……… ………Chức vụ đoàn thể: ……… ………Đơn vị công tác: Ủy ban nhân dân xã ……… ………Chi bộ: ……… ………I. Ưu điểm, kết quả đạt được1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:- Về tư tưởng chính trị: Trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…- Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Giữ gìn đạo đức, lối sống; Có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…- Về ý thức tổ chức kỷ luật: Chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện nghiêm túc những điều Đảng viên không được làm; sinh hoạt và đóng đảng phí đầy đủ; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú…- Về tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.- Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân: Tự liên hệ với các biểu hiện như: Không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn; Đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức…Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:□ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Đóng Đảng phí đầy đủ; Thực hiện theo đúng quyền hạn, chức trách của mình…- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao trong năm, đạt được những kết quả khả quan…- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách: Thỉnh thoảng vẫn còn chưa tập trung vào công việc dẫn đến còn xảy ra một số sai sót nhỏ…Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:□ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm: Cố gắng học tập kinh nghiệm từ các cấp lãnh đạo, các anh chị đi trước, bạn bè, đồng nghiệp và từ thực tế công tác của bản thân để tham mưu, đề xuất đúng đắn, kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao…II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân1. Hạn chế, khuyết điểm: Chưa dành nhiều thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước…2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm: Trong một số công việc còn chưa sắp xếp được thời gian hợp lý để thực hiện khiến không đủ thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật…III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước– Đang dần dần xây dựng thời gian biểu hợp lý hơn để dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu và tìm hiểu các quy định của Đảng, pháp luật…Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:□ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ KémIV. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểmVII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụx Hoàn thành tốt nhiệm vụ□ Hoàn thành nhiệm vụ□ Không hoàn thành nhiệm vụ2. Xếp loại đảng viên:□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụx Hoàn thành tốt nhiệm vụ□ Hoàn thành nhiệm vụ□ Không hoàn thành nhiệm vụNGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi rõ họ tên)Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: ………………………………………………………………………………………………..- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:……………………………………….THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:……………………….- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:…………………T/M CHI ỦY (CHI BỘ)(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………..T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Trên đây là cácmẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2020 mới nhất do Đọc Tài Liệu tổng hợp. Các bạn có thể tải file mẫu với định dạng word ở cuối bài viết này.Để hoàn thành đầy đủ và chính xác hơn, các bạn có thể tham khảo thêm các quy địnhvề việc kiểm điểm Đảng viên.

Quy định về việc kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2020

1. Nguyên tắc, mục đích kiểm điểm, đánh giá, xếp loại

a. Mục đích– Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.- Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể.- Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.- Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm.b. Nguyên tắc– Đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.- Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất; trung thực, khách quan, toàn diện; công bằng, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trách nhiệm.- Bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.- Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại hằng năm.- Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; người đứng đầu, cá nhân lãnh đạo, quản lý được phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn với kết quả hoạt động, hiệu quả công tác của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Xem thêm:

2. Căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại

– Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của tập thể; nghĩa vụ, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cá nhân.- Cơ chế hoạt động, quy chế làm việc của tập thể; các quy định về việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc tu dưỡng, rèn luyện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa giao tiếp, tác phong, lề lối làm việc của cá nhân.- Chương trình, kế hoạch công tác, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt hằng năm.- Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm của cá nhân.- Môi trường, điều kiện hoạt động, công tác và đặc thù giới.————–// ————– Mong rằng các thông tin quy định và mẫu bản kiểm điểm Đảng viên năm 2020 ở bài viết này đã giúp bạn tham khảo, nắm được các nội dung quan trọng để hoàn thành tốt, đầy đủ bản tự kiểm điểm của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *